VOIS/GDPR

Verejná informačná služba a kontakt pre nevidomých a slabozrakých  

(služba slúži k poskytnutiu informácií o produktoch)

 

Aktuálne informácie o liekoch distribuovaných spoločnosťou Xantis Pharma nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, kde ich môžete nájsť podľa názvu konkrétneho lieku. Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) a laickej  verejnosti informácie z príbalovej informácie (PIL). Pre informácie o konkrétnom lieku využite, prosím, kontakty alebo odkazy uvedené nižšie:

Xantis Pharma s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 911 092 500
email: info.sk@xantispharma.com

 

 

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Xantis Pharma s.r.o., IČO 48239992, so sídlom na Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel C, vložka 105199/B (ďalej jen „Spoločnost“), pri svojej činnosti spracováva osobné údaje fyzických osôb. 

Zpracovanie osobných údajov zdravotníckych odborníkov

 

 1. Spoločnosť ako správca spracováva osobní údaje osôb oprávnených predpisovať alebo vydávať lieky (ďalej jen „zdravotnícki  odborníci“) v rozsahu meno, priezvisko, titul(y), adresa (príp. názov pracoviska), špecializácia, kontaktne údaje (telefón, e-mail), údaje vyplývajúce z vykonávaných priezkumov trhu, a to na účely výkonu vlastnej obchodnej činnosti spočívajúce v distribúcii liekov. 
 2. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov zdravotníckych odborníkov je v rozsahu údajov zisťovaných spoločnosťou z verejne dostupných zoznamov profesných komôr alebo priamo od subjektov údajov nevyhnutnosť na plnenie oprávneného záujmu Spoločnosti spočívaúceho vo výkone jej podnikateľskej činnosti a v prípade spracovania údajov vyplývajúcích z prevádzkovania priezkumov v spojení s ostatnými osobnými údajmi súhlas zdravotníckeho odborníka.       
 3. Spoločnost pri naplňovaní účelu spracovania môže predávať osobné údaje zdravotníckych odborníkov externým poskytovateľom služieb (napr. poskytovateľovi IT služieb, poskytovateľovi účtovných služieb, správcovi počítačovej siete a pod.).  
 4. Osobné údaje zdravotníckych odborníkov sú spoločnosťou uchovávané po dobu nevyhnutnú pre stanovený účel spracovania, najdlhšie však do odvolania súhlasu, ak je právnym základom vykonávaného spracovania.
 5. Zdravotnícki odborníci majú právo požadovať od spoločnosti prístup k ich osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti o týchto právach sú uvedené nižšie v záložke „práva subjektov na údaje“.  
 6. Poskytovanie osobných údajov zdravotníckych odborníkov, s ktorých spracovaním zdravotnícky odborník vyjadruje súhlas, je dobrovoľné.  

 

Spracovanie osobných údajov v rámci farmakovigilance a VOIS

 

 1. Spoločnosť ako distribútor liekov plní v súlade s všeobecnými záväznými právnymi predpismi povinnosti v oblasti farmakovigilance a prevádzkovania verejne prístupnej odbornej informačnej služby (VOIS), a to v rozsahu meno a priezvisko nahlasujúceho/pýtajúceho sa, titul(y), ak sú poskytnuté, adresa pracoviska, kde došlo k nahláseniu nežiaduceho účinku, kontaktné údaje (e-mail, telefón), ak sú poskytnuté, položená otázka/obsah hlásenie nežiaduceho účinku. 
 2. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov subjektov údajov je plnenie právnych povinností stanovených podľa všeobecných závazných právnych predpisov Spoločnosti alebo držiteľa rozhodnutia o registrácii.        
 3. Spoločnosť pri naplňovaní účelu spracovania môže predávať osobné údaje subjektov údajov orgánom verejnej moci stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv) či externým poskytovateľom služieb (napr. poskytovateľovi IT služieb, poskytovateľovi účtovných služieb, správcovi počítačovej siete a pod.).  
 4. Osobné údaje subjektov údajov sú Spoločnosťou uchovávané po dobu, po ktorú Spoločnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uchováva príslušnú dokumentáciou vzťahujúcu sa k farmakovigilanci a VOIS.
 5. Subjekty údajov majú právo požadovať od Spoločnosti prístup k ich osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovvania, a právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti o týchto právach sú uvedené nižšie v záložke „práva subjektov údajov“.  
 6. Poskytovanie osobných údajov subjektov údajov je požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Spracovanie osobných údajov obchodných partnerov a ich kontaktných osôb

 

 1. Spoločnosť ako správca pri svojej činnosti spracováva osobné údaje obchodných partnerov – podnikajúcich fyzických osôb a ďalej osobné údaje kontaktných osôb obchodných partnerov na účely plnenia zmlúv alebo spolupráce s nimi uzatvorených a na účely jednaní o uzatvorenie zmluvy či spolupráce, a to v rozsahu meno a priezvisko, titul(y), jak sú poskytnuté, IČO, DIČ, sídlo, príp. ďalšie údaje, ako adresa, telefón, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, informácie o prebehnutých transakciách (u obchodných partnerov), resp. meno a priezvisko, titul(y), ak sú poskytnuté, pracovná pozícia, telefón, e-mailová adresa (pri kontaktných osobách obchodných partnerov. 
 2. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov obchodných partnerov – fyzických podnikajúcich osôb je nevyhnutnosť pri plnení zmlúv s nimi uzatvorených alebo pri vykonávaní opatrení pred ich uzatvorením. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov kontaktných osôb obchodných partnerov je nevyhnutnosť pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti (tj. plnení zmluvy s obchodným partnerom), voči ktorým nemajú prednosť záujmy alebo základné práva kontaktnej osoby. 
 3. Spoločnosť pri naplňovaní účelu spracovania môže poskytnúť osobné údaje svojich obchodných partnerov orgánom verejnej moci, ak to  vyžadujú všebecne záväzné právne predpisy, a ďalším externým poskytovateľom služieb (napr. poskytovateľovi účtovných služieb, správcovi počítačovej siete, poskytovateľovi IT služieb a pod.). 
 4. Osobné údaje obchodných partnerov a ich kontaktných osôb sú Spoločnosťou uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu so Spoločnosťou a ďalej po dobu trvania zákonných archivačných lehôt (napr. vo vzťahu k daňovým dokladom), príp. lehoty nevyhnutnej na ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti. 
 5. Obchodní partneri a ich kontaktné osoby majú právo požadovať od Spoločnosti prístup k ich osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako ak právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti o týchto právach sú uvedené nižšie v záložke „práva subjekov údajov“.  
 6. Poskytovanie osobných údajov obchodných partnerov a ich kontaktných osôb spracovávaných Spoločnosťou je u obchodných partnerov samotných alebo ich štatutárnych zástupcov požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov a v  ostatných prípadoch zmluvnou požiadavkou Spoločnosti, přičom v prípade ich neposkytnutia nebude môcť byť s obchodným partnerom uzatvorená zmluva z dôvodu nemožnosti jej praktickej realizácie. Poskytnutie údajov o tituloch je u obchodných partnerov i ich kontaktných osôb dobrovoľné a na uzatvorenie prípadnej zmluvnej spolupráce nemá vplyv, ak je iným spôsobom overená prípadne požadovaná odbornosť obchodného partnera/kontaktnej osoby. 
 7. Spoločnosť získavá osobné údaje kontaktných osôb obchodných partnerov od týchto obchodných partnerov. 

 

 Práva subjektov údajov

 

Každý subjekt údajov, ktorého osobné údaje Spoločnosť spracováva, má nasledujúce práva:

 1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, tj. právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať k nim prístup, ako aj k informáciám uvedených v čl. 15 odst. 1 nariadenie Europského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľném pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len GDPR“), ktoré sú uvedené v tejto smernici; 
 2. právo na opravu svojich osobných údajov v prípade ich nesprávnosti či nepresnosti;
 3. právo žiadať od Spoločnosti za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR výmaz svojich osobných údajov a úplné ukončenie ich spracovania, ak zaniknú akékoľvek právne dôvody na ich spracovanie;
 4. právo na obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR (najmä pokiaľ subjekt údajov popiera presnosť spracovávaných osobných údajov alebo vzniesol námietku proti ich spracovaniu);
 5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ak je Spoločnoťou odôvodňované nevyhnutnosťou na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverená alebo nevyhnutnosťou na účely ich oprávnených záujmov;
 6. právo vznieť kedykoľvek námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 7. právo na prenositeľnosť osobných údajov, tj. právo na získanie osobných údajov o ňom spracovávaných zo strany Spoločnosti v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ich odovzdanie inému správcovi, pokiaľ je spracovanie založené na jeho súhlase alebo zmluve s ním uzatvorenej a pokiaľ sa spracovanie prevádza automatizovaným spôsobom;
 8. právo kedykoľvek odvolať súhlas zo spracovaním osobných údajov, ak je právnym dôvodom na ich spracovanie, bez toho ,aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na tomto súhlasu pred jeho odvolaním;
 9. právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.